Volume 22 – Number 2 – December 2021

Obsah/Content

Mária Horehájová, Jana Marasová
Rakúska škola a výzvy 21. storočia
Austrian school and challenges of the 21st century

Jozef Horeháj, Ivana Kuráková
Ekonomická teória a niektoré problémy jej chápania
Economic theory and some problems of its understanding

Miroslava Knapková
Dependent self-employment – Italy as a good practice example
Závislé podnikanie – Taliansko ako príklad dobrej praxe

Katarína Vitálišová, Lucia Miňová, Anna Vaňová
Súčasné problémy rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republike
Current problematic issues of biosphere reserves in Slovak Republic

Juraj Medzihorský
Dogecoin price prediction – can be a determinism supposed?
Predikcia vývoja ceny Dogecoinu – je možné predpokladať determinizmus?

Bianka Slašťanová, Stanislav Kološta, Jarmila Makovníková
Teoreticko-metodologické východiská monetárneho a nemonetárneho hodnotenia ekosystémových služieb
Theoretical and methodological basis of monetary and non-monetary valuation of ecosystem services

Roman Klimko
Behaviorálne intervencie zamerané na zníženie množstva psích exkrementov na verejných priestranstvách: skúsenosti z mesta Hlohovec
Behavioural interventions aimed to reduce dog fouling in public areas: experience from the town of Hlohovec

Jana Marasová, Žaneta Lacová
Vybrané aspekty spoločenskej funkcie ekonómie v súčasnosti
Selected aspects of social function of economics in contemporary society

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z vedeckého života / From Scientific Life

UMB partnerom H2020 projektu INCULTUM
What challenges did the project entitled ” Couching approach as a new form of critical thinking development of students in higher education” indicate?
(Alexandra Bitušíková, Kamila Borseková)

Recenzie / Books Review

BOETTKE PETER J.
F. A. Hayek – Mysliteľ pre každé storočie. 11. vydanie [F. A. Hayek: Economics, Political Economy and Social Philosophy]. Bratislava, SK: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2020. 376 s. ISBN 978-80-89121-21-2.
(Jozef Horeháj, Ivana Kuráková)

F. A. Hayek: Economics, Political Economy and Social Philosophy