Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe.
Utvára priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte.

Vydavateľ: 
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Tajovského 10, 974 01
Vychádza dvakrát ročne.
Registračné číslo MK SR EV 1054/2008
ISSN 1335-7069 (tlačené vydanie do roku 2020)
ISSN 2729-8213 (online)