Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe.
Utvára priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte.

Časopis Ekonomika a spoločnosť publikuje ma základe podmienok pod licenciou Creative Commons Attribution-NonComercial 4.0 International Licence CC BY-NC (uvedenie autora – nekomerčné použitie). Viac informácií nájdete tu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Vydavateľ: 
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Tajovského 10, 974 01
Vychádza dvakrát ročne.
Registračné číslo MK SR EV 1054/2008
ISSN 1335-7069 (tlačené vydanie do roku 2020)
ISSN 2729-8213 (online)

Časopis je indexovaný v Central and Eastern European Online Library

Prostredníctvom CEEOL sú príspevky evidované aj v  Google Scholar, ProQuest´s Serial Solutions, Summon, Primo Central, Alma, EBSCO´s EDS Discovery Service and Knowledge Base, TDNet and OCLC.
https://www.ceeol.com/for-publishers-editors/CEEOL-for-publishers/new-to-ceeol