Pokyny pre autorov

Podanie rukopisu:
Rukopisy prijíma redakcia v slovenskom a anglickom jazyku priebežne na adrese:
ekonomikaaspolocnost@umb.sk.

Periodicita vydávania časopisu:
Časopis vychádza 2x ročne. Pre prvé číslo časopisu v každom roku redakcia spravidla prijíma rukopisy do 31. 5. daného roka. Pre druhé číslo časopisu v každom roku redakcia spravidla prijíma rukopisy do 30. 11. daného roka.

Poplatky za publikovanie:
Časopis Ekonomika a spoločnosť nevyberá žiadne poplatky súvisiace s odovzdaním článku, s procesom recenzného konania, so spracovaním článku a tiež žiadne poplatky súvisiace s publikovaním článku.

Charakter článkov:
State majú mať teoretický, teoreticko-aplikačný charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu.

Kľúčové oblasti zamerania časopisu v rámci ekonómie a manažmentu sú: ekonomická teória, podnikový manažment a marketing, finančný manažment, verejná ekonomika a manažment, regionálny a lokálny rozvoj a cestovný ruch.

Názov state má byť stručný a výstižný. K statiam treba priložiť abstrakt v rozsahu maximálne 1 000 znakov (vrátane medzier) a uviesť 3-5 kľúčových slov v angličtine. Článok treba označiť klasifikáciou JEL.

Rozsah state je maximálne 60 000 znakov (vrátane medzier). Rozsah hodnotiacich recenzií 10 000 – 15 000 znakov (vrátane medzier) podľa rozsahu knihy. Rozsah informatívnych správ 10 000 – 12 500 znakov (vrátane medzier).

Formálna úprava:
Text musí byť napísaný v textovom editore MS WORD, typ písma Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.

Citácie sa upravujú podľa štandardného referenčného štýlu APA (viď dokument APA) a musia mať všetky náležitosti. Zoznam použitej literatúry sa uvádza na konci článku a usporiada podľa abecedy.

Obrázky, grafy a tabuľky sa číslujú poradovým číslom priebežne. Autorom odporúčame pre dodržanie správneho formátovania využiť šablónu časopisu dostupnú TU

Štruktúra state:
– názov článku, autor/autori (vrátane kontaktných údajov a ORCID), abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku, klasifikácia JEL
– úvod, cieľ, materiál a metodika, výsledky a diskusia, záver, grantová podpora
– zoznam použitej literatúry.

Recenzné konanie:
Každý rukopis prechádza recenzným konaním dvomi nezávislými recenzentmi z externého prostredia.

Licenčné podmienky:
Autori, ktorí publikujú v časopise Ekonomika a spoločnosť si zachovávajú autorské a publikačné práva bez obmedzení a udeľujú časopisu právo prvého okamžitého zverejnenia článku. Články sa uverejňujú pod medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.