Etické štandardy časopisu

Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi

Orgány vedeckého časopisu Ekonomika a spoločnosť (redakcia a redakčná rada) prijali etické štandardy v záujme naplnenia cieľa časopisu, ktorým je „publikovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe a utváranie priestoru pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte“.

Etické štandardy vymedzujú práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán publikačného procesu, ktorými sú autori, časopis (vydavateľ časopisu, redakčné orgány časopisu) a recenzenti s cieľom zaistenia maximálnej kvality, neutrality, objektivity a transparentnosti časopisu Ekonomika a spoločnosť.

Uvedené etické štandardy sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní časopisu Ekonomika a spoločnosť.

Etické štandardy časopisu Ekonomika a spoločnosť sú spracované podľa štandardov dobrých publikačných mravov Core Practices, ktoré vypracovala medzinárodná organizácia Committee on Publication Ethics (COPE).

Podľa podmienok licencie CC BY-NC poskytovateľ udeľuje celosvetovú, bezodplatnú, nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu týmito spôsobmi: a, vyhotovením rozmnoženiny a šírením predmetu Verejnej licencie vcelku alebo jeho časti výlučne na nekomerčné použitie b, vytvorením, vyhotovením rozmnoženiny a šírením adaptovaného obsahu výlučne na nekomerčné účely.

Povinnosti časopisu (vydavateľa a redakčných orgánov)

 • Časopis sa zaväzuje vystupovať voči všetkým zúčastneným stranám v publikačnom procese v súlade s etickými štandardmi časopisu Ekonomika a spoločnosť, dobrými mravmi a s vylúčením akejkoľvek rasovej, sexuálnej, náboženskej, etnickej či politickej diskriminácie.
 • Informácie z predloženého rukopisu môžu byť sprístupnené len korešpondujúcemu autorovi, recenzentom, členom redakčnej rady, redakcii a vydavateľovi.  
 • Rukopisy sú do jednotlivých čísiel zaraďované na základe rozhodnutia redakcie a redakčnej rady časopisu, ktorá vychádza z posudkov recenzentov. Rukopis musí byť v súlade s cieľmi časopisu a musí prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a praxe.
 • Hodnotenie akademickej hodnoty rukopisu sa posudzuje v anonymnom recenznom konaní. Rukopisy sú posudzované minimálne dvoma recenzentmi. Pokiaľ sa posudky významne rozchádzajú v hodnotení, redakcia stanovuje aj tretieho oponenta. Recenzenti a editor hodnotia tiež originalitu rukopisu s cieľom vyhnúť sa plagiarzmu.
 • Bez recenzného konania sú prijímané iba rukopisy informatívneho charakteru, správy a recenzie.
 • Časopis sa zaväzuje riešiť prípadné sťažnosti, archivovať ich a vykonať nápravu v spolupráci so sťažovateľom.
 • Redaktori alebo členovia redakčnej rady, ktorí publikujú vo vlastnom časopise, nesmú zneužiť svoju pozíciu.

Povinnosti autorov

 • Autor je povinný sa pred zaslaním rukopisu oboznámiť s pokynmi pre autora a etickými štandardmi časopisu Ekonomika a spoločnosť.
 • Autor predkladá svoj článok prostredníctvom oficiálneho emailu redakcie podľa pokynov zverejnených na internetovej stránke časopisu.
 • Predložený rukopis zaslaný redakcii časopisu musí byť originálny, pôvodný, vychádzať z vlastného výskumu autora, výsledky v rukopise musia byť prezentované objektívne a jasne a obsah rukopisu musí byť v súlade s cieľmi časopisu.
 • V rukopise nie je možné používať väčšiu časť svojich už publikovaných rukopisov.
 • Zavádzajúce alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.
 • Plagiátorstvo je vo všetkých svojich formách neakceptovateľné.
 • Autor prehlasuje, že rukopis bol napísaný v súlade so štandardmi vedeckej práce. Pokiaľ autor cituje alebo parafrázuje v článku slová a/alebo dielo iného autora alebo autorov, musí byť tento autor, resp. autori uvedení v zozname použitej literatúry.
 • Autor prehlasuje, že na rukopis má plné a neobmedzené autorské právo.
 • Autorom nie je dovolené zasielať redakcii časopisu rukopis, ktorý je predmetom posudzovania v inom časopise, prípadne zasielať tento rukopis inému časopisu po jeho prijatí na posúdenie v časopise Ekonomika a spoločnosť až do vydania konečného rozhodnutia časopisu Ekonomika a spoločnosť o jeho uverejnení, resp. neuverejnení.
 • Pokiaľ je súčasťou rukopisu časť práce iného autora (text alebo obrázok), je nutné si vyžiadať od pôvodného autora súhlas nositeľa copyrightu a v rukopise uviesť zdroj v súlade s autorským zákonom.  
 • V rukopise sú uvedení všetci autori, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej podobe rukopisu.
 • Autor, ktorý je zodpovedný za rukopis, je povinný zabezpečiť súhlas všetkých spoluautorov rukopisu (ak je ich viac) s jeho konečným znením a predložením na jeho uverejnenie.
 • Ak autor odhalí závažnú chybu v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora a spolupracovať na oprave alebo stiahnutí rukopisu z procesu jeho výroby.
 • Autor predložením rukopisu poskytuje časopisu bezplatné právo na jeho publikovanie tak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe.
 • Autor súhlasí so zaradením výsledného článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený.
 • Autor zároveň súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy vo výslednom článku.
 • Pokiaľ bol rukopis spracovaný s finančnou podporou, alebo s účasťou ďalšej osoby, je nevyhnutné tieto skutočnosti zreteľne uviesť, vrátane zverejnenia zdrojov finančnej podpory projektu, sponzora alebo grantu.
 • Všetky uvedené povinnosti autor podpisuje podpísaním formuláru „Vyhlásenie autora/ov o pôvodnosti článku“.

Povinnosti recenzentov

 • Recenzent pomáha redakcii a redakčnej rade pri rozhodnutí o uverejnení, resp. neuverejnení rukopisu článku. Pripomienky recenzenta v recenznom posudku slúžia na zvýšenie kvality predloženého rukopisu.
 • Predložený rukopis posudzujú vždy minimálne dvaja recenzenti z externého prostredia.
 • Recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu do siedmich dní od požiadania o  vyhotovenie recenzného posudku.
 • S každým rukopisom na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej vedeckým redaktorom časopisu. Recenzné posudky sú dôverné.
 • Recenzent vypracuje recenzný posudok v podobe vyplnenia formuláru v rámci edičného systému, do ktorého sa recenzent prihlási na základe zaslaných prihlasovacích údajov vedeckým redaktorom, a to v lehote 20 dní od akceptácie výzvy na spracovanie posudku.
 • Recenzný posudok musí byť vypracovaný objektívne. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi. Osobná kritika autora je neprípustná.
 • Recenzenti hodnotia obsahovú i formálnu stránku predložených rukopisov. Recenzenti sú povinní upozorniť na prípadné pochybenia autora, ako aj ďalšie nedostatky rukopisov.
 • Recenzenti upozornia redakciu, ak zistia, že podobné vedecké články už boli publikované v iných časopisoch alebo zborníkoch. Recenzenti upozornia redakciu, ak autor v rukopise nepoužil na podporu svojich tvrdení relevantné zdroje.
 • Výsledkom recenzného konania môže byť prijatie bez úprav, upravenie, prepracovanie a zamietnutie rukopisu.
 • Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi rukopisu.
 • Recenzent sa zaväzuje nezneužiť získané informácie a myšlienky v súvislosti s vypracovaním posudku vo vlastný prospech.
 • Redakcia poskytuje autorovi a členom redakčnej rady anonymné recenzentské posudky ako podklad na rozhodovanie o tom, či rukopis môže byť publikovaný v časopise.

Riešenie sťažností

 • Podozrenie alebo porušenie etických štandardov časopisu Ekonomika a spoločnosť v akejkoľvek forme, alebo neetické správanie musí byť neodkladne ohlásené časopisu. Kvôli šetreniu predmetnej veci musia byť časopisu v tejto súvislosti poskytnuté všetky informácie a dôkazy.
 • V prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis zaháji redakcia nestranné prešetrenie. Nestranné prešetrenie pozostáva spravidla z kontaktovania autora rukopisu a náležitého posúdenia sťažnosti alebo vznesených nárokov časopisom alebo nestrannou osobou.  
 • Pokiaľ prešetrením budú zistené nedostatky, výsledkom môže byť písomné upozornenie dotknutej osoby s výstrahou alebo stiahnutie článku, resp. celého čísla časopisu a zákaz publikovať, recenzovať príspevky alebo vykonávať akúkoľvek činnosť v časopise.
 • V prípade závažného porušenia etických štandardov môže dôjsť k nahláseniu záverečných výsledkov prešetrenia profesijnej organizácii, samotnému zamestnávateľovi autora alebo k posunutiu výsledkov prešetrovania nadriadenému orgánu na ďalšie prešetrenie a uloženie opatrení podľa povahy priestupku.