O časopise

Časopis Ekonomika a spoločnosť je vedeckým časopisom  vydávaným 2x ročne na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2000.

Zámerom časopisu je publikovanie vedeckých statí, diskusných článkov, informácií a recenzií zameraných na rozvíjanie ekonomickej teórie a praxe. Vytvára tak priestor pre vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych ekonomických a sociálnych problémoch na Slovensku a v európskom kontexte, a to najmä v oblasti:

ekonomickej teórie,
podnikového manažmentu a marketingu,
finančného manažmentu,
verejnej ekonomiky a manažmentu,
regionálneho a lokálneho rozvoja a
cestovného ruchu.

Časopis je určený širokej vedeckej obci a odborníkom z praxe zaoberajúcim sa rôznymi ekonomickými a sociálnymi aspektami fungovania spoločnosti.

Autoarchivačná politika
Jednotlivé čísla časopisu Ekonomika a spoločnosť sú trvale archivované v inštitúciách stanovených na základe Zákona č. 265/2022 Z. z. Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). Tlačená verzia časopisu (do roku 2020) je trvale uchovávaná aj v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela. Od roku 2020 je časopis vydávaný výhradne v jeho elektronickej podobe, je uchovávaný a prístupný v Archíve časopisu na stránkach časopisu Ekonomika a spoločnosť.


ISSN 1335-7069
MK SR EV 1054/2008
(tlačené vydanie, do roku 2020)

ISSN 2729-8213
EV 145/23/EPP
(online)

Indexovanie časopisu

Prostredníctvom CEEOL sú články evidované aj v  Google Scholar, ProQuest´s Serial Solutions, Summon, Primo Central, Alma, EBSCO´s EDS Discovery Service and Knowledge Base, TDNet and OCLC.


Časopis Ekonomika a spoločnosť je indexovaný v databáze CEEOL:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2699


Pravidlá otvoreného prístupu
Časopis Ekonomika a spoločnosť sa hlási k inštitucionálnej Politike otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá poskytuje bezbariérový online prístup k výstupom vedy a výskumu financovaných z verejných zdrojov za účelom zvýšenia viditeľnosti vedeckých výstupov, a tým ich dopadu na rozvoj spoločnosti. Časopis uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom a jeho články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Články v časopise sú publikované na základe podmienok Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0), čo znamená, že všetok obsah časopisu je voľne dostupný na nekomerčné účely, používatelia môžu kopírovať a redistribuovať materiál, transformovať a stavať na materiáli médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované.