Z vedeckého života / From Scientific Life

Kamila Borseková

UMB ako koordinátor projektu Horizon Europe BRRIDGE
(Budovanie kapacít pre špičkový výskum a inovácie v oblasti demokracie a politiky prostredníctvom vytvárania sietí, prenosu poznatkov a skúseností)

UMB AS A PROJECT COORDINATOR HORIZON EUROPE BRRIDGE
(Building capacities for excellent research and innovation in democracy and policy through networking, knowledge, and experience transfer)

Ekonomika a spoločnosť, Volume 23, Number 2/2022, 157-158
DOI: https://doi.org/10.24040/eas.2022.23.2.157-158