Volume 24 – Number 1 – June 2023

Obsah/Content

Kristián Čulík, Vladimíra Štefancová, Karol Hrudkay
Legislatívne zmeny v taxislužbe a ich dopad na vozidlové parky podnikov poskytujúcich taxislužbu
Legislative changes in the taxi service and their impact on the vehicle fleets of companies providing taxi services

Danuta Duda, Kamila Turečková, Radka Kubalová, Ivona Buryová
Specifics of social security systems in the Czech Republic and Slovakia with a focus on maternity and parenthood
Špecifiká systémov sociálneho zabezpečenia v ČR a SR so zameraním na materstvo a rodičovstvo

Filip Smutný
Unikátna schopnosť empatie v prípade slovenských manažérov
A unique ability of empathy in the case of Slovak managers

Lucia Bartková, Lucia Hudáková, Lenka Veselovská
Zmenila korona kríza príjmy a zamestnanosť na Slovensku?
Did the Corona crisis change incomes and employment in Slovakia?

Artsiom Klunin, Matúš Sloboda
We Dislike Them, so They Lie: Partisan Bias in Perception of Accuracy of Factual Claims
Nemáme ich radi, preto klamú: Stranícke skreslenie vo vnímaní presnosti faktických tvrdení

Nikolay Tsonkov
Assessment of Bulgarian municipalities in providing basic services and shaping the local business environment
Hodnotenie poskytovanie základných služieb a formovania miestneho podnikateľského prostredia bulharskými municipalitami

Daniela Hutárová, Mária Barančoková, Ivana Kozelová
Geopark Gemer: Geodiverzita a banské dedičstvo v geoturistike
Geopark Gemer: Geodiversity and mining heritage in geotourism

Zlatica Fulajtárová,  Zdenka Musová
Spoločenská zodpovednosť v riadení dodávateľských reťazcov – prehľad literatúry
Corporate social responsibility in supply chain management – a literature review

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recenzie / Books Review

Jaroslav Dvořák
GIBSON, T. Making Aid Agencies Work: Reconnecting INGOs with the People They Serve 2019. 1. vydanie [Fungovanie agentúr pre rozvojovú pomoc: Obnovenie spojenia medzi mimovládnymi organizáciami a ľuďmi, ktorým slúžia]. Bingey, UK: Emerald Publishing Limited, 2019, 197 s. ISBN 9781787695122. 

Z vedeckého života / From Scientific Life

Hommage à Adam Smith
Pocta Adamovi Smithovi
(Jozef Horeháj, Ivana Kuráková)