Volume 23 – Number 1 – June 2022

Obsah/Content


Mikušová Meričková Beáta, Lendvorský Michal, Mališová Daniela, Murínová Kristína
Vymožiteľnosť politickej zodpovednosti v prípade korupčného konania na slovenskej politickej scéne
The enforceability of legal responsibility for corrupt acts against public officials in the Slovak political arena

Patrik Pavlovský, Matúš Sloboda, Emília Sičáková-Beblavá, Artsiom Klunin
Not Always an Easy Win: The Effectiveness of a Ballot Bin Experiment to Prevent Cigarette Butt Littering
Neľahká úloha: Účinnosť experimentu s hlasovacou nádobou ako prevencia voči cigaretovým ohorkom

Adriana Novotná
Teoretické východiská skúmania konkurenčných paradigiem medzi bankovou stabilitou a konkurenciou
Theoretical examining of competitive paradigms between banking stability and competition

Siniša Mali, Lenka Maličká
Fiscal decentralization and public debt: New evidence from EU countries
Fiškálna decentralizácia a verejný dlh: nové výsledky pre krajiny EÚ

Seda Çankaya Kurnaz, Gabriela Nafoussi
Digitalization in higher education institutions: the case of Selcuk University and Matej Bel University
Digitalizácia na vysokých školách: príklad Univerzity Selcuk a Univerzity Mateja Bela

Yaroslav Lysenko, Hussam Musa
The impact of various stakeholders on business performance. A literature review
Vplyv rôznych zainteresovaných strán na výkonnosť podniku. Prehľad literatúry

Simona Bartošová, Zdenka Musová
Environmentálne zodpovedné spotrebiteľské správanie v kontexte princípov kruhovej ekonomiky
Environmentally responsible consumer behaviour in the context of circular economy principles

Lisková Laura, Rojíková Darina
Digitálna komunikácia slovenských miest
Digital communication of Slovak cities

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recenzie / Books Review

Wojciech Sońta
COLE DAVID, MURRAY-SVIDROŇOVÁ MÁRIA, GUBALOVÁ JOLANA, KOŽIAK RADOSLAV. Opustené budovy v kontexte rozvoja samospráv na Slovensku. 2020. 1. vydanie [Abandoned properties in the context of the development of municipalities in Slovakia]. Banská Bystrica, SK: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2020, 280 s. ISBN 978-80-557-1820-0


Z vedeckého života / From Scientific Life

Ako využiť kultúrne dedičstvo v rozvoji územia?
How to use cultural heritage in the territorial development?
(Katarína Vitálišová, Diana Kvasnová)