Pokyny pre autorov

Rukopisy prijíma redakcia priebežne na adrese: ekonomikaaspolocnost@umb.sk

State majú mať teoretický, teoreticko-aplikačný charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu. Ich názov má byť stručný a výstižný. K statiam treba priložiť abstrakt v rozsahu maximálne 1 000 znakov (vrátane medzier) a uviesť 3-5 kľúčových slov v angličtine. Príspevok treba označiť klasifikáciou JEL (www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html/).

Rozsah state je maximálne 60 000 znakov (vrátane medzier). Rozsah hodnotiacich recenzií 10 000 – 15 000 znakov (vrátane medzier) podľa rozsahu knihy. Rozsah informatívnych správ 10 000 – 12 500 znakov (vrátane medzier).

Text musí byť napísaný v textovom editore MS WORD, typ písma Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.

Citácie sa upravujú podľa štandardného referenčného štýlu APA (viď dokument APA) a musia mať všetky náležitosti. Zoznam použitej literatúry sa uvádza na konci článku a usporiada podľa abecedy.

Obrázky, grafy a tabuľky sa číslujú poradovým číslom priebežne. Detailné inštrukcie sú vysvetlené v šablóne príspevku nižšie.

Štruktúra state:
– názov článku, autor/autori, abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku, klasifikácia JEL
– úvod, cieľ, materiál a metodika, výsledky a diskusia, záver, grantová podpora
– zoznam použitej literatúry, adresa a kontaktné údaje autora/rov, e-mail.  

Každý príspevok prechádza recenzným konaním dvomi nezávislými recenzentmi.

Autori, ktorí publikujú v časopise Ekonomika a spoločnosť si zachovávajú autorské a publikačné práva bez obmedzení a udeľujú časopisu právo prvého zverejnenia. Články sa uverejňujú pod medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution-NonComercial 4.0 International Licence CC BY-NC (uvedenie autora – nekomerčné použitie). Viac informácií nájdete tu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/