Volume 23 – Number 2 – December 2022

Obsah/Content

Marasová Jana, Seberíni Andrea, Šolcová Jana, Tokovská Miroslava
Dopady technostresu na starších dospelých zamestnancov
The impact of technostress on older adult employees

Klimko Roman, Čaplánová Anetta, Sirakovová Eva
Increasing citizen involvement in participatory budgeting
Zvýšenie zapojenia občanov do participatívneho rozpočtu

Murray Svidroňová Mária, Jakuš Muthová Nikoleta, Vitálišová Katarína
Výber daní a poplatkov s využitím behaviorálnych intervencií v meste Banská Bystrica
Tax and fee collection using behavioral interventions in the city of Banská Bystrica

Rojíková Darina, Mihók Peter, Orviský Martin
Zapájanie environmentálnych národných zastrešujúcich organizácií do riadenia aktivít v biosférických rezerváciách vo Švédsku a na Slovensku
Involvement of environmental national umbrella organizations in the management of activities in biosphere reserves in Sweden and Slovakia

Škvarková Miroslava, Musa Hussam
Dopady prijatých opatrení vlády Slovenskej republiky na hrubý domáci produkt v súvislosti s pandémiou COVID – 19
The impact of measures adopted by the Government of the Slovak Republic on the gross domestic product in connection with the COVID-19 pandemic

Korimová Gabriela, Vavrúšová Mária
Analýza miery dopytu rodičov po predškolskom zariadení so špeciálnym zameraním na umelecky nadané deti a jeho adekvátnosti uvedenia na trh
Analysis of the level of parental demand for preschool with a special focus on artistically gifted children and its adequacy of its placing on the market

Holíková Janka, Mikušová Meričková Beáta, Jakuš Muthová Nikoleta
Problém vertikálnej fiškálnej nerovnováhy pri výkone prenesených kompetencií na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku
Vertical fiscal imbalance in delegated responsibilities performing at the local self goverment level in Slovakia

Hačková Ivana
Identifikovanie kľúčových osobnostných zručností v manažmente sociálnych služieb a možnosti ich rozvoja
Identifying key personality skills in the management of social services and the possibility of their development

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recenzie / Books Review

Jan Nevima
VITÁLIŠOVÁ, K., VAŇOVÁ, A., SÝKOROVÁ, K., ROJÍKOVÁ, D., BORSEKOVÁ, K., LACO, P.
Smart governance v miestnej samospráve – vládnutie s rozumom. 2022. 1. vydanie [Smart Governance in Local Municipality – Governing with reason]. Banská Bystrica, SK: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2022, 232 s. ISBN 978-80-557-2029-6.


Z vedeckého života / From Scientific Life