Volume 21 – Number 2 – December 2020

Jaroslav Ďaďo, Piotr Hadrian
A Process Approach to a Marketing Audit
Procesný prístup k marketingovému auditu

Andrzej Hurło
The Scope of Government’s Support for Enterprises in Poland due to the Coronavirus Pandemic
Rozsah vládnej podpory podnikom v Poľsku v dôsledku pandémie koronavírusu

Ján Kollár, Marián Kika
Niekoľko poznámok k rozhodovaniu o neplatenej práci a zamestnaní na Slovensku
Some Notes about the Decision Making on Unpaid Work and Employment in Slovak Republic

Miriam Martinkovičová, Miroslava Knapková, Alena Kaščáková
Measurement of Subjective Well-Being of employees by Time Use Survey Methodology – Experiences from Slovakia
Meranie subjektívneho blahobytu pomocou metodológie výskumu využitia času – skúsenosti

Andrea Seberíni, Miriam Martinkovičová
Formal and Informal Care for Seniors in the Household in the Southern Gemer Region of Slovakia
Formálne a neformálne opatrovanie seniorov v domácnosti na južnom Gemeri

Jozef Polačko
Charakteristika odbytovej stratégie firmy Red Bull na Slovensku
Characterization of Red Bull’s Sales Strategy in Slovakia

Mariana Považanová, Gabriela Nedelová
(Ne)súlad medzi skutočným a preferovaným množstvom času, ktorý venujú práci muži a ženy na Slovensku
(In)coherence between Actual and Preferred Amonut of Time Devoted to Work by Men and Wome

Barbora Mazúrová, Ján Kollár
Alokácia času v prospech platenej práce a s ňou súvisiacich aktivít na Slovensku
Allocation of Time in favor of Paid Work and Related Activities in Slovakia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z vedeckého života / From Scientific Life
How to Create an Internationally Recognized Study Programmes in Public Administration? (Katarína Vitališová)
Ako vytvoriť medzinárodne uznávané študijné programy vo verejnej správe?

Recenzie / Books Review
Leading in the Age of innovations: Change of Values and Approaches. (Mariana Nicolae)
Vedúce postavenie v ére inovácií: Zmena hodnôt a prístupov