Volume 22 – Number 1 – June 2021

Obsah/Content

Lucia Rožová
Hodnotenie finančného hospodárenia okresných miest SR za roky 2014-2018
Evaluation of financial management of district cities in the Slovak Republic for the period 2014-2018

Wojciech Sońta
Influence of organisational and legal changes in the Municipal Sports and Recreation Centre on the effectiveness of provided services
Dopad organizačno-právnych zmien v Mestskom stredisku športu a rekreácie na efektívnosť poskytovaných služieb

Lukáš Smerek
Barriers to internal communication in companies
Bariéry internej komunikácie v podnikoch

Peter Mihók
The Current Challenges of Applied Social Science Research of Radon Spas’ English Language Marketing Activities on the Internet: Selected Desk Research Results
Aktuálne výzvy aplikovaného spoločenskovedného výskumu aktivít internetového marketingu radónových kúpeľov v anglickom jazyku: vybrané výsledky sekundárneho výskumu

Ivana Kuráková, Anna Vallušová, Jana Marasová
Measuring the digital divide in the V4 countries using the digital divide index
Meranie digitálnej priepasti v krajinách V4 s využitím indexu digitálnej priepasti

Bohumír Krátky, Mária Murray Svidroňová
Klubové organizácie humanitárneho typu: manažment ich služieb a prínos pre spoločnosť
Club organizations of humanitarian type: management of their services and benefits for society

Jana Matejčíková, Darina Rojíková
Úloha potenciálu mesta pri budovaní značky mesta
The role of the city’s potential in city branding

Soňa Priščáková, Alexandra Mertinková
Uplatnenie študentov Univerzity Mateja Bela s ohľadom na aktívne nástroje zamestnanosti
Application of the Matej Bel University students regarding active employment instruments

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z vedeckého života / From Scientific Life
Aké výzvy naznačil projekt s názvom „Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní“?
What challenges did the project entitled ” Couching approach as a new form of critical thinking development of students in higher education” indicate?
(Ing. Lena Theodoulides PhD, MBA)


Profesorka Milota Vetráková – roky venované rozvoju Ekonomickej fakulty a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Professor Milota Vetráková – years dedicated to the development of the Faculty of Economics and Matej Bel University in Banská Bystrica
(prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.)

Recenzie / Books Review
Marketingové stratégie rozvoja územia
(doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.)